Wednesday, July 1, 2009

സംസ്ഥാനത്ത്‌ ഒരാള്‍ക്ക്‌ കൂടി എച്ച്‌1 എന്‍1ബാധ
സംസ്ഥാനത്ത്‌
എച്ച്‌1 എന്‍1 രോഗബാധ

®‚í 1 ®X1 ®K ææÕùØí ÎÈá×cøßW ÈßKá ÎÈá×cøßçÜAÞÃá ɵøáKÄí
ÉKßµ{ßW µÞÃæM ¿áK ³VçJÞÎßµíçØÞèÕùßçÁ ÕßÍÞ·JßW ©ZæM¿áK §XËí{áæÕXØê ® èÕùØÞÃí èØbX Ëí{á ®K ÉÈßAí µÞøâ.
çøÞ·ÜfÃBZ : ØÞÇÞøà çÉÞæÜÏáU ÉÈß, ÄÜçÕÆÈ, ºáÎ, æÄÞIçÕÆÈ, Öøàø¢ ÎáÝáÕXçÕÆÈ, »VgßÜá¢, ÕÏùß{AÕá¢

ɵøáK øàÄß : ÄáNW, ºáÎ, çøÞ·¢ ÌÞÇß‚ ¯øßÏÏßÜáU ¼àÕßÄ¢, çøÞ·¢ ÌÞÇß ‚ÕøáÎÞÏáU ØÙÕÞØÕá¢, çÈøßGáU Ìt¢, ØíÉVÖÈ¢

²ÝßÕÞAÞÈáU ÎÞV·¢ : ÉÈßÏáUÕøáÎÞÏß ¥µÜ¢ ÉÞÜßAáµ, çØÞMᢠÖái ¼ÜÕᢠ©ÉçÏÞ·ß‚í èµ ÕãJßÏÞÏß ØâfßAáµ dÉÄcµß‚í ºáÎ ÕøáçOÞÝá¢, ÄáNáçOÞÝᢠµâ¿áÄW ÕãJßÏÞÏßøßAáÕÞX ØâfßAáµ ÉÈß ÏáU ¯øßÏ ¦æÃCßW ÈÜï ÄáÃß ©ÉçÏÞ·ß‚í ÎâAᢠÕÞÏᢠµÕV 溇áµ, çøÞ·ÌÞÇßÄæøKá Ø¢ÖÏßAáKÕæø Éáù¢çÜÞµÕáÎÞÏß ÌtæM¿ÞÈᢠØFøßAÞÈᢠ¥ÈáÕÆßAÞæÄ ·á{ßµ ÈWÄß ¦ÖáÉdÄßÏßæÜ dÉçÄcµ ÕÞVÁßW ÕßdÖÎßAÞX ¥ÈáÕÆßAáµ. çøÞ· Üfâ µÞÃæM¿áçOÞZ ÄæK dÉÄßçøÞÇßAÞÈáU ÎøáKí ¿Îß Ëïâ ·á{ßµ µÝßAáµ.

No comments:

Post a Comment